logo

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.transkryptomat.pl
 2. Definicje:
  1. Serwis - Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora, w ramach którego Administrator umożliwia korzystanie z usług opisanych poniżej;
  2. Administrator ( Usługodawca) - Hinter Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000812678;
  3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca za pomocą Serwisu z usług świadczonych przez Administrator, a także przedsiębiorca (zgodnie z definicją wskazaną w art. 43 (1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) korzystający za pomocą Serwisu z usług świadczonych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, jednakże nie mającą dla niego charakteru zawodowego;
  4. Regulamin - niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( dz.U. z 2017 r. poz.1219), określający warunki korzystania z Serwisu;
  5. Usługa - usługi transkrypcji nagrań audio i wideo w języku polskim i angielskim świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;
  6. Formularz - kwestionariusz udostępniony w Serwisie, umożliwiający skorzystanie z Usługi;
  7. Cennik - cennik zamieszczony w serwisie określający wartości opłat za daną Usługę;
 3. Regulamin zostaje udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie w Serwisie. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

§ 2 Warunki korzystania z Serwisu i świadczenia Usług

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa do instrukcji i materiałów zawartych w ramach Serwisu należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest przesłanie przez Użytkownika wypełnionego Formularza a także uiszczenie opłaty o wartości zgodnej z Cennikiem.
 4. W ramach Formularza Użytkownik zobowiązany jest przesłać plik dźwiękowy lub wideo o długości nieprzekraczającej 300 (słownie: trzysta) minut w jednym ze wskazanych w Formularzu formatów ( tj. mp3, wav, aac, mp4, flac) o wadze nieprzekraczającej 10Mb.
 5. Usługa zostanie zrealizowana przez Administratora w czasie określonym w Serwisie, jednak nie dłuższym niż 48 godzin od momentu przesłania wypełnionego Formularza. Powyższy czas może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od Administratora takich jak np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, awaria sieci internetowej, uniemożliwiających jego dotrzymanie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi w przypadku, gdy przesłany przez Użytkownika materiał jest nieczytelny lub zawiera treści niedozwolone, o których mowa w ust. 7 poniżej. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. Administrator uprawniony jest do usunięcia przesłanych przez Użytkownika treści niedozwolonych, bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Użytkownika w stosunku do Administratora.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione lub przesłane do Serwisu. Użytkownik gwarantuje, że nie są one sprzeczne z prawem (niezależnie od wybranej jurysdykcji), zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, tj. nie są treściami niedozwolonymi w rozumieniu ust. 6 powyżej. Za treści, o których mowa w zdaniu poprzednim przyjmuje się m.in treści obraźliwe, nieprawdziwe, podżegające do nienawiści rasowej lub w inny sposób naruszające indywidualne prawo do prywatności lub prawa człowieka. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane treści, w tym wszelkie konsekwencje, zarówno pośrednie jak i bezpośrednie, z nich wynikające w tym związane z roszczeniami osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i chronić Administratora przed wszelkimi działaniami i konsekwencjami, które mogą pojawić się w takich okolicznościach.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub innych praw osób trzecich wynikające z korzystania przez niego z Serwisu w tym realizacji Usług przez Administratora z wykorzystaniem treści przesłanych przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza, iż posiada zgodę osób trzecich na udostępnianie ich danych zawartych w materiałach udostępnianych lub przesyłanych w ramach Serwisu. Administrator ma prawo ujawnić tożsamość Użytkownika osobom trzecim, które udowodnią, że dostarczone przez niego materiały stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności bez ponoszenia odpowiedzialności Administratora wobec Użytkownika.
 9. Wprowadzenie przez Użytkownika do systemu informatycznego jakichkolwiek szkodliwych danych jest niedozwolone.
 10. Użytkownik gwarantuje przestrzeganie prawa związanego z własnością intelektualną oraz Ustawą Kodeks karny w związku z przesłanymi przez niego materiałami zawierającymi nieodpowiednie treści.
 11. Administrator jest obowiązany poinformować właściwe organy ścigania w przypadku złamania przez Użytkownika prawa.
 12. Administrator dokłada należytej staranności przy świadczeniu Usług.
 13. Po przesłaniu przez Użytkownika należycie wypełnionego Formularza w tym przesłaniu wymaganych plików zawierających treści podlegające transkrypcji, a także po dokonaniu przez Użytkownika płatności Ceny za Usługę i zaksięgowaniu środków, zlecenie zostanie wykonania Usługi złożone przez Użytkownika zostaje przyjęte do realizacji. Z chwilą przyjęcia zlecenie do realizacji zawarta zostaje umowa na wykonanie Usługi przez Administratora na rzecz Użytkownika.

§ 3. Płatności

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług ma charakter odpłatny.
 2. Ceny Usług zostały wskazane w Cenniku.
 3. Wszelkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług w dowolnym czasie, jednakże dla danego zamówienia wiążąca pozostaje cena obowiązująca w dniu jego złożenia.
 5. Płatności za Usługi następują, wedle wyboru Użytkownika: Płatności BLIK, karta

  płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

  1. Wszelkie operacje płatnicze są zabezpieczone przez system imoje.
  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z płatności przeprowadzanych za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

§ 4. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia Administratorowi w ciągu 30 dni reklamacji w związku z korzystaniem z Usług. Reklamacja może być zgłoszona w formie elektronicznej i przesłana na adres hello@transkryptomat.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail właściwy do przesłania przez Administratora odpowiedzi na reklamację, oraz opis zaistniałego problemu.
 3. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika będącego osoba fizyczną korzystającą za pomocą Serwisu z usług świadczonych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, jednakże nie mającą dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, postanowienia art. 556 (4) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) znajdują odpowiednie zastosowanie.

§ 5. Bezpieczeństwo i prywatność

 1. Administrator zobowiązuje się do zachowania w pełnej poufności informacji przekazanych przez Użytkowników, w tym otrzymanych nagrań dźwiękowych lub wideo.
 2. Nagrania przekazywane przez Użytkowników są kasowane niezwłocznie po wykonaniu Usługi
 3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć przekazywane dane przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.
 4. Administrator nie przekazuje danych Użytkowników osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez właściwe organy władzy publicznej lub w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w Formularzach oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 2. Ponadto Użytkownikom Serwisu przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte na stronie Polityki Prywatności.

§7 Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Usług

 1. połączenie z siecią Internet;
 2. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Usługi.

§7 Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając skutecznie Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wiedzą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdych zmianach Administrator będzie informować w Serwisie. Zmiany nie będą wchodzić w życie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika spowodowanych pracami konserwacyjnymi, serwisem technicznym.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.
 7. Za pośrednictwem adresu e-mail:hello@transkryptomat.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a także wszelkie problemy związane z możliwością korzystania z Serwisu, z tym związane z Formularzem Rejestracyjnym.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2023 roku.

Hinter sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 10 000,00 ZŁ
NIP: 7162827816 | KRS: 0000812678
Adres:
Ignacego Mościckiego 1
24-110 Puławy

kontakt: hello@transkryptomat.pl