logo

Polityka prywatności

[13.12.2023]

 1. Definicje

  1. Administrator Platformy– Hinter Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000812678
  2. Administrator Danych Osobowych– Administratorem Danych Osobowych jest Administrator Platformy w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z Platformy, czego dotyczy niniejsza Polityka.
  3. Platforma– platforma internetowa prowadzona przez Administratora Platformy, stanowiąca usługę świadczoną drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym transkryptomat.pl
  4. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności odnosząca się do danych przetwarzanych przez Administratora Platformy w ramach korzystania z Platformy.
  6. Regulamin – regulamin platformy transkryptomat.pl/policy
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Użytkownik – każda osoba, która rozpoczęła korzystanie z Platformy;

  Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w punktach 1.1. do 1.8. powyżej, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w Regulaminie.

 2. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administrator Platformy dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
   1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
   2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   3. adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
   4. prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane,
   5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.,
   6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  2. Korzystanie z Platformy wymaga dokonania zgłoszenia na podstawie i zgodnie z Regulaminem. Osoby, które dokonują zgłoszenia w ramach Platformy, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi zgłoszenia tj. imię i nazwisko oraz adres email.
  3. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji w ramach Platformy.
  4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Platformy w związku z umożliwieniem korzystania z Platformy w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w ramach Platformy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu profilowania Użytkowników w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  5. Korzystanie z Platformy wiąże się z przetwarzaniem Danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą Platformy;
  6. Każdy z Administratorów przetwarza dane osobowe tylko i wyłączenie w zakresie niezbędnym do spełnienia celu danego Administratora wskazanego w pkt. 3.2 powyżej i spełnia wymagania RODO.
 3. Uprawnienia Użytkownika

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO);
   2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
   3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO);
   4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
   5. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
   6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika (Art. 21 RODO);
   7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem;
   8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych

  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 5. Odbiorcy danych

  1. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  2. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Administrator może przekazać dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  3. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 6. Pliki cookies oraz podobna technologia

  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika korzystającego z Platformy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Platformy – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Platformie i dokonywanych przez niego czynności.
  2. Administrator wykorzystuje pliki cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną (pliki cookies niezbędne), poprawy jakości tych usług (pliki cookies funkcjonalne), a także w celu badania aktywności Użytkowników w ramach Platformy (pliki cookies analityczne). W związku z tym Administrator korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu mobilnym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
   1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  3. Zarządzanie ustawieniami plików cookies jest możliwe w ramach każdej przeglądarki internetowej - szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek internetowych na dedykowanych im stronach:
   1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies
   2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Administrator Platformy na bieżąco weryfikuje, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator Platformy dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Administrator Platformy podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora Platformy.
 8. Dane kontaktowe

  1. Kontakt z Administratorem Platformy jest możliwy poprzez adres e-mail hello@transkryptomat.pl lub adres korespondencyjny Administratora Platformy.
  2. Administrator Platformy wyznaczył osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail hello@transkryptomat.pl lub adres korespondencyjny Administratora Platformy.
 9. Zmiany polityki prywatności

  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 15.02.2023.

Hinter sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 10 000,00 ZŁ
NIP: 7162827816 | KRS: 0000812678
Adres:
Ignacego Mościckiego 1
24-110 Puławy

kontakt: hello@transkryptomat.pl